“ไอซีบีแอนด์จี’ คว้าพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก “

‘ไอซีบีแอนด์จี’ คว้าพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก บูมลงทุน 830 ล้านบาท แถลงข่าว 24 มีนาคม 63 นี้

ครม.ไฟเขียวเอกชนผู้ผ่านการคัดเลือกพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 1,067 ไร่ ระยะเวลาโครงการ 50 ปี พร้อมเสนอผลประโยชน์คืนรัฐ 321 ล้านบาท ปักธงดึงลงทุนกลุ่มเครื่องแต่งกาย อาหาร เกษตรแปรรูป โลจิสติกส์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563  ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า ไอซีบีแอนด์จี ตาก อินดัสเทรียล พาร์ก เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเป็นไปตามมติคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก จะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็ นการจัดสรรพื้นที่ให้เช่าในพื้ นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท้องที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 1,067 – 2 – 27.7 ไร่ ระยะเวลา 50 ปี รวมมูลค่าโครงการ ประมาณ 830 ล้านบาท

ทั้งนี้จากพื้นที่ทั้งหมดจะพัฒนา 3 กลุ่ม ได้แก่  1.พื้นที่อุตสาหกรรม (Factory Zone) ขนาดพื้นที่รวม 610 ไร่ คิดเป็น 57% ประเภทกิจการ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหาร และเกษตรแปรรูป โลจิสติกส์และคลังสินค้า   2. พื้นที่ส่วนกลาง (Amenity Core Zone) ขนาดพื้นที่รวม 87 ไร่ คิดเป็น 8% เช่น สำนักงานผู้ลงทุนและบริษัทต่าง ๆ หน่วยงานราชการ ศูนย์การค้าชายแดน ศูนย์การประชุม และ 3. พื้นที่สีเขียว (Green Space) ขนาดพื้นที่รวม 370 ไร่ คิดเป็น 35% เช่น พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (Training Center) สวนสาธารณะ โครงข่ายถนน

นางนฤมล กล่าวว่าในการพิจารณาคัดเลือกนั้ น ในด้านคุณสมบัตินั้นผู้ได้รั บการคัดเลือกมีคุณสมบัติถูกต้ องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่กำหนด เช่น จะต้องเป็นผู้ไม่เคยทิ้งงานก่ อสร้างของทางราชการตามหนังสื อแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้ งงานของคณะกรรมการว่าด้วยการพั สดุ กรมบัญชีกลางมาก่อน เป็นนิติบุคคลที่มีสถานะการเงิ นที่มั่นคงและมีความสามารถที่ จะดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้ าหมายได้

ส่วนคะแนนข้อเสนอโครงการลงทุนผู้ ได้รับการคัดเลือก  ได้คะแนนข้อเสนอโครงการลงทุน ส่วนที่ 1 Land Use & Masterplaning 55.25 คะแนน (จาก 60 คะแนน) ส่วนที่ 2 Business Model/ Milestone/Feasibility 14 คะแนน (จาก 20 คะแนน) และส่วนที่ 3 ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า 20 คะแนน (จาก 20 คะแนน) รวมทั้งสิ้น 89.25 คะแนน (จาก 100 คะแนน)

นอกจากนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกยังเสนอผลประโยชน์ตอบแทน (ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า) ให้แก่ทางราชการจำนวน 321 ล้านบาท สูงกว่าค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ ทางราชการกำหนด 54,107,687 บาท (ขั้นต่ำกำหนด 266,892,313 บาท/50 ปี หรือ 250,000 บาท/ไร่/50ปี) รวมทั้งชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ 36,000 บาท/ไร่/ปี และปรับปรุงอัตราค่าเช่า  15% ทุก 5 ปี

https://www.posttoday.com/economy/news/616619